สวัสดี – herkomsten af den almindelige thailandske hilsen

http://rikker.blogspot.dk/2008/08/etymologist-16-on-origin-of-sawatdi.html

Ovenstående link er til et blogindlæg (af lidt ældre dato) om den almindelige thailandske hilsen สวัสดี (sà-wàt-dii, ofte skrevet sawasdee/sawatdi/m.m.; goddag) med en række interessante og, for nogen måske, overraskende pointer:

  • Selvom สวัสดี idag er allestedsnærværende og alment brugt, er ordet faktisk af relativt ny oprindelse. Det er således “opfundet” i 1930’ene og først indført som officiel hilsen i Thailand i 1943 af Plaek Phibunsongkhram, der på det tidspunkt var Thailands præmiereminister/militærdikator.
  • Inden indførslen af สวัสดี benyttede man sig typisk af en række småspørgsmål som hilsen, fx ไปไหน (pai-năi; hvor skal du hen?), ไปไหนมา (pai-năi-maa; hvor har du været?) og กินข้าวหรือยัง (kin-khâao-rúe-yang; har du spist?). Disse vil man stadig ofte støde på nu om dage.
  • สวัสดี var tiltænkt som erstatning for en række andre småhilsner, der også stammer fra ca. samme periode, heriblandt อรุณสวัสดิ์ (à-run-sà-wàt; god morgen), ราตรีสวัสดิ์ (raa-trii-sà-wàt; god nat), ทิวาสวัสดิ์ (thí-waa-sà-wàt; god eftermiddag) og สายัณห์สวัสดิ์ (săa-yan-sà-wàt; god aften). De to førstnævnte ser man stadig ofte i undertekster i udenlandske film som oversættelse for hhv. “good morning” og “good night”, mens de to sidstnævnte helt er udgået af sproget. Personligt har aldrig hørt nogen af de fire anvendt i “den virkelige verden”, udover som sagt i undertekster. Men jeg kan forstå på andre, at i hvert fald อรุณสวัสดิ์ visse steder stadig bruges som morgenhilsen.
  • Ordet สวัสดี er afledt af sanskrit-ordet สวสฺติ (svasti; en velsignelse), der også giver ophav til sanskrit-ordet svastika (lykkebringer, lykkeamulet), som jo i vesten bedst er kendt som betegnelsen for det kors (卐 eller 卍), der bl.a. anvendes som symbol for nazismen. I bl.a. Thailand og Indien har symbolet således ikke de negative associationer, som det har her i vesten, og jeg husker således engang at have set en ung thailandsk fyr gå rundt med en t-shirt prydet med et stort nazihagekors på brystet. 😯 Den var nok ikke gået herhjemme!
  • Den sidste stavelse i สวัสดี (ดี; dii) er jo det thailandske ord for “god”, men i virkeligheden stammer denne sidste stavelse fra endelsen på sanskrit ordet สวสฺติ og har således ikke formelt denne betydning, i hvert fald ikke oprindeligt. Men en af årsagerne til at สวัสดี er endt med at vinde indpas i det thailandske sprog er måske netop at det slutter med “dii” og derfor giver anledning til positive tanker. Slår man สวัสดี op i en thailandsk ordbog får man følgende smukke forklaring på ordets betydning:
    “สวัสดี” หมายถึง ความดี ความงาม ความปลอดภัย ความเจริญรุ่งเรือง การอวยชัยให้พร คำทักทาย หรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน
    “sawasdee” betyder godhed, skønhed, sikkerhed og velstand. At give en velsignelse, en hilsen eller tiltale når man mødes eller skilles.

Se evt. også:
https://no.wikipedia.org/wiki/Sawasdee
https://th.wikipedia.org/wiki/สวัสดี